Privacy Policy (NL)


Verantwoordelijke voor de verwerking

BAM vzw, 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 120, info@marketing.be

Elke verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met deze website is onderworpen aan de Belgische wet (wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Verwerkte persoonsgegevens

Onderstaande categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de specifieke relatie wij met u hebben:

 • Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie, geboortedatum
 • Postadres telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
 • Bedrijfsgegevens (postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail, fax, BTW-nummer en ondernemingsnummer
 • Informatie ivm uw lidmaatschap bij BAM (datum, type lidmaatschap, deelname aan groepen,…)
 • Informatie ivm uw inschrijvingen en /of sponsoring voor onze activiteiten/evenementen
 • elke andere informatie die u vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website en/of gestelde vragen)
 • uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd bij elk bezoek aan onze website)
 • informatie betreffende de door u geconsulteerde pagina’s.
 • datum waarop deze gegevens door ons werden geregistreerd en hun bron

Informatie afkomstig van derde partijen

Wij kunnen ook informatie die op u betrekking heeft ontvangen van derde partijen (bv. Van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de commercialisatie van persoonsgegevens) en die wij gebruiken om de informatie die we rechtstreeks bij u inwinnen aan te vullen, teneinde uw persoonsgegevens actueel te houden of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor hierna volgende doeleinden:

 • Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt
 • Om u de new letters te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of om uw deelname tot onze wedstrijden of commerciële acties te kunnen beheren
 • In het kader van het algemeen beheer van uw lidmaatschap en de activiteiten die hiermee verband houden
 • Om u te kunnen contacteren voor de promotie van onze producten en/of diensten, eventueel op basis van uw marketing profiel, of om aan derden toe te laten u te kunnen contacteren voor de promotie van hun eigen producten en/ of diensten.
 • Om uw persoonsgegevens te centraliseren, combineren en verrijken met nuttige informatie afkomstig van derde partijen
 • Om u te contacteren in het kader van marktstudies betreffende de diensten van BAM
 • Om de inhoud van onze website te optimaliseren
 • Voor het naleven van onze boekhoudkundige verplichtingen
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

Uw e-mailadres zal slechts met uw voorafgaandelijke toestemming worden gebruikt of binnen de wettelijke beperkingen van het KB van 4 april 2003 inzake het verzenden van reclame via elektronische post.

Doorgave van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen aan volgende categorieën van derden worden doorgegeven:

 • Aan onze verwerkers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren zoals accountant, Cloud-oplossingen, ev. andere consultants …. In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen en in overeenstemming met dit privacy beleid.
 • Aan onze commerciële partners die u persoonsgegevens kunnen gebruiken om u promotionele aanbiedingen te sturen, eventueel op basis van uw marketing profiel.

Doorgave van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de Europese Unie

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Welke rechten heeft u? Hoe kunt u deze uitoefenen?

Uw recht op toegang en verbetering:

Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

Uw recht op verzet:

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketing profielen.

U hebt ook het recht zich te verzetten tegen de doorgave van uw gegevens aan derden voor de zelfde direct marketing doeleinden

Uitoefening van uw rechten:

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons een schriftelijk verzoek over te maken.

U kan uw verzoek richten aan volgend adres:

 • Postadres : BAM vzw, 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 120
 • E-mail  : info@marketing.be

U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be

Privacy Policy (FR)


Responsable du traitement
 

BAM Asbl, 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 120, info@marketing.be

Les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce site sont soumis à la loi belge (Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données).

Données personnelles collectées

Nous pouvons traiter les types de données suivantes, dépendant de notre relation avec vous :

 • Nom, prénom, sexe, date de naissance, langue, fonction
 • Adresse postale, téléphone, fixe et/ou mobile, adresse email
 • Les coordonnées de votre société (adresse postale, téléphone, fixe et/ou mobile, adresse email), votre numéro de TVA et d’entreprise
 • Informations relatives à votre membership à BAM (date, type de membership, participation à des groupes,…)
 • Informations relatives à vos inscriptions et/ou sponsoring à nos activités/événements
 • Toute information que vous nous avez donnée volontairement (par exemple dans le cadre d'enquêtes d'informations et/ou des inscriptions sur notre site et/ou de questions que vous nous avez posées).
 • votre nom de domaine (détecté automatiquement à chaque visite sur notre site web);
 • L'ensemble de l'information concernant les pages que vous avez consultées sur notre site;
 • Date d’enregistrement des informations et source

Informations provenant de tiers

Nous pouvons également collecter des informations vous concernant provenant de bases de données externes (par exemple via des sociétés spécialisées dans le commerce de données) afin de mettre vos données à jour ou vous envoyer de la publicité personnalisée.

Vos données sont utilisées dans les finalités suivantes :

 • Pour répondre aux questions via notre site web
 • Pour l’envoi des newsletters auxquelles vous êtes inscrits ou pour gérer votre participation à nos actions commerciales ou concours.
 • Dans le cadre de la gestion générale de votre membership et des activités qui en découlent
 • Afin de vous contacter à des fins de marketing pour nos produits et services, éventuellement sur base de votre profil marketing ou pour ceux de tiers sélectionnés qui souhaitent vous contacter
 • Afin de centraliser, combiner et enrichir vos données à l’aide d’informations utiles provenant de partenaires externes
 • Afin de vous contacter dans le cadre d'études de marché relatives aux services de BAM
 • Afin améliorer le contenu de notre site
 • A des fins comptables
 • Afin de lutter contre les fraudes éventuelles, les délits et les infractions éventuelles et assurer la gestion des litiges et procédures juridiques éventuelles

Votre adresse e-mail ne sera utilisée que moyennant votre consentement ou dans les limites prévues par l’arrêté royal du 4 avril 2003 visant à réglementer l’envoi de publicité par courrier électronique.

Vos données personnelles peuvent-t-elles être transmises à des tiers ?

Vos données peuvent être communiquées à des tiers dans les cas suivants :

 • A nos sous-traitants dans le cadre de prestations pour notre compte (exemple call centers externes, agence de publicité, prestataires informatiques, clouds …) et uniquement sur base de nos instructions.
 • A des partenaires commerciaux afin que ceux-ci puisent vous envoyer des offres promotionnelles, éventuellement sur base de votre profil marketing.

Transfert de données en dehors de l’Union Européenne

Vos données ne sont pas transmises en dehors de l’Union Européenne

Comment protégeons-nous vos données ?

Vos données sont traitées de façon confidentielles. Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité de celles-ci.

Quels sont vos droits ? Comment pouvez-vous les exercer ?

Conformément à la règlementation vie privée, vous disposez d’un droit d’accès et de correction de vos données.

Votre droit d’opposition:

A tout moment et sans justification, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à des fins de marketing direct et à l’utilisation de profils marketing sur base de vos données. Vous avez également le droit de vous opposer à la transmission de vos données à des tiers pour les mêmes finalités de marketing direct.

Pour exercer ces droits:

Vous devez nous adresser une demande écrite, à l’adresse suivante : BAM Asbl, 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 120 ou à l’adresse email suivante : info@marketing.be

Vous disposez également toujours d’un recours auprès de la Commission pour la protection de la Vie privée à l’adresse commission@privacycommission.be