Privacy Policy

Verantwoordelijke voor de verwerking

Belgian Association of Marketing Vzw
Raketstraat 50, 1130 Brussel
info@marketing.be
hiernagenoemd « BAM »

Toepasselijk recht

De verwerkingen van persoonsgegevens (hierna « de gegevens ») bedoeld in onderstaande privacy policy zijn onderworpen aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (hierna gezamenlijk genoemd “de privacywetgeving”).

1. Tot wie is deze privacy policy gericht

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze leden en voormalige leden, sponsors en voormalige sponsors, bezoekers van onze website www.marketing.be (hierna « onze website »), public relations en personen die ons contacteren voor informatie.

2. Categorieën van verwerkte gegevens

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij volgende categorieën van gegevens verwerken : 

a) Leden, sponsors, bezoekers van onze website

 • Naam, voornaam, geslacht, taal, functie
 • Adres , telefoon (vast en/of GSM) e-mail
 • Bedrijfsgegevens : naam, rechtsvorm, adres, telefoon (vast en/of GSM), e-mail, BTW-nr, ondernemingsnummer
 • Informatie mbt aansluiting bij BAM (datum, type aansluiting, deelname aan groepen, …)
 • Informatie mbt inschrijving en/of sponsoring activiteiten/evenementen
 • Informatie die u ons vrijwillig meedeelt (bv in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op onze website en/of vragen die u stelt)
 • Uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd wanneer u onze webiste bezoekt)
 • Informatie betreffende de pagina’s bezocht tijdens uw bezoek aan onze website
 • Datum van registratie van de informatie en bron

b) public relations

 • Naam, voornaam, geslacht, taal, functie
 • Adres , telefoon (vast en/of GSM) e-mail
 • Gegevens betreffende het bedrijf of administratie/publieke instantie die u vertegenwoordigt : naam, rechtsvorm, adres, telefoon (vast en/of GSM), e-mail, BTW-nr, ondernemingsnummer
 • Informatie mbt inschrijvingen voor activiteiten/evenementen
 • Informatie die u ons vrijwillig meedeelt (bv in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op onze website en/of vragen die u stelt)
 • Datum van registratie van de informatie en bron

Informatie afkomstig van derden

Wij kunnen ook van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft (bv. via bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van gegevens) die wij gebruiken om uw gegevens bij te werken of om u gepersonaliseerde reclame te sturen.

3. Gebruik van uw gegevens en rechtsgrond

a) Leden, sponsors en bezoekers van onze website

Met uw toestemming (rechtsgrond : art. 6a van de privacy wetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • om uw vragen te beantwoorden,  via onze website
 • Om u onze nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of voor de verwerking van  uw deelname aan onze evenementen, opleidingen  of wedstrijden
 • In voorkomend geval, voor het beheren van uw account en uw toegang tot onze website

U kunt uw toestemming op elk moment terug intrekken (zie infra » uw rechten uitoefenen »)

In het kader van de aanvraag van offerte of de uitvoering van uw overeenkomst (rechtsgrond : art. 6b van de privacy wetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen :

 • Voor het algemene ledenbeheer en daaruitvoortvloeiende activiteiten, meer bepaald om u informatie te sturen over de activiteiten georganiseerd door BAM of algemene informatie met betrekking tot het maatschappelijk doel van de vereniging
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

Op grond van ons gerechtvaardigd belang (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving)

Op grond van ons gerechtvaardigd belang, hetzij in het kader van de promotie van onze producten en diensten via direct marketing, hetzij in het kader van onze economische activiteiten (Rechtsgrond : art. 6f van de privacy wetgeving), verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • Om u te informeren voor marketingdoeleinden over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel of voor die van geselecteerde derde partijen, die u willen contacteren
 • Om uw naam en uw bedrijf in de lijsten van de deelnemers aan onze evenementen te vermelden
 • Voor aanvragen tot sponsoring
 • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken met behulp van informatie van externe partners
 • Om u te contacteren in het kader van marktonderzoek voor BAM diensten
 • Om onze producten en diensten te verbeteren
 • Om statistieken en trendanalyses op te maken voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden; 
 • Voor het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen

Om te voldoen aan de wettelijke  verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties. 

b) Public Relations

Met uw toestemming (rechtsgrond : art. 6a van de privacy wetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • om uw vragen te beantwoorden,  via onze website of elk ander communicatiekanaal
 • Om u onze nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven

U kunt uw toestemming op elk moment terug intrekken (zie infra » uw rechten uitoefenen »)

Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de visibiliteit van BAM ten aanzien van onze public relations (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • Om u onze pers releases of andere nuttige informatie over BAM, haar maatschappelijk doel en haar leden te sturen
 • Afin de vous contacter dans le cadre de demandes envoyées aux autorités légales compétentes
 • Om u te contacteren in het kader van aanvragen gericht aan de bevoegde juridische autoriteiten
 • Voor aanvragen van sponsoring of deelname aan onze evenementen als spreker of deelnemer

4. Bewaringstermijn van uw gegevens ?

Categorie Van betrokkenen Bewaringstermijn
Prospect/bezoeker website Uw gegevens worden bewaard gedurende drie jaar vanaf de datum van hun registratie.
Lid/sponsor

Uw  gegevens worden bewaard gedurende zeven jaar na einde van lidmaatschap /sponsoring.

Newsletter

U ontvangt de nieuwsbrief op basis van uw toestemming. Als u deze niet langer wil ontvangen, laat het ons weten.

Public Relations

Uw gegevens blijven opgeslagen in onze database zolang als u de functie uitoefent waarvoor uw gegevens werden geregistreerd

5. Kunnen uw gegevens overgedragen worden aan derden ?

Uw gegevens kunnen aan derden worden doorgegevens in de hiernavolgende gevallen :

 • Aan onze onderaannemers, in het kader van de diensten die zij voor ons verstrekken (bv. Externe call centers, reclamebureau, IT service provider …). Deze verwerken uw gegevens enkel op basis van onze instructies.
 • Aan onze commerciële partners sturen zodat zij u promotionele aanbiedingen kunnen sturen, eventueel op basis van uw marketingprofiel
 • Aan onze eventuele rechtsopvolgers
 • Aan bepaalde autoriteiten in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen

6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, meer bepaald wanneer wij werken met  Facebook/Google/twitter/LinkedIn,... In dergelijk geval zullen wij erop toezien dat de verwerking van uw persoonsgegevens steeds afdoende beschermd wordt overeenkomstig specifieke contractuele  verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.  

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij stellen alles in het werk om de nodige te technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen die passend en noodzakelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens en het respect van uw privacy en om verlies, misbruik of wijziging van de door ons verwerkte gegevens te voorkomen.

8. Over welke rechten beschikt u ? Hoe kunt u deze uitoefenen ?

Uw recht op toegang en verbetering:

Conform de bepalingen van de privacy wetgeving, heeft u recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand. U hebt tevens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

Uw recht om uw toestemming in te trekken :

Indien u de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw toestemming kan u die op elk moment opnieuw intrekken. 

Uw recht op verzet:

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (dwz vragen dat we ze niet meer gebruiken) voor direct marketing doeleinden, evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketingprofielen. U hebt tevens het recht om u te verzetten tegen de doorgave van uw gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden.

Uw recht om vergeten te worden:

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen vermeld in de wet.

Uw recht op beperking van de verwerking:

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens:

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling

Uw rechten uitoefenen
Hoe kan u ons contacteren ?

U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken om ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: Belgian Association of Marketing – BAM VZW,  tav de Data protection Officer, Raketstraat 50, 1130 Brussel
Of per e-mail: privacy@marketing.be 

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerken wij uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan commission@privacycommission.be.

 

De actuele versie werd op 15 februari 2021 online geplaatst.